Õigusaktid

Inimpäritolu elundite ja kudede käitlemise ja siirdamise tingimused ja korra kehtestab Rakkude, kudede ja elundite käitlemise ja siirdamise seadus. Järelvalvet teostavad Ravimiamet ja Terviseamet. Elundite ja kudede loovutamise eest tasu pakkumine ja ainelise kasu saamine on keelatud ning karistatav vastavalt Eestis kehtivale seadustikule.

Viited seadustele ja direktiividele

Rakkude, kudede ja elundite hankimise, käitlemise ja siirdamise seadus

Direktiiv siirdamiseks ettenähtud inimelundite liikmesriikidevahelist vahetust käsitleva teavitamise kohta

Direktiiv siirdamiseks ettenähtud inimelundite kvaliteedi- ja ohutusstandardite kohta

Direktiiv inimkudede ja -rakkude annetamise, hankimise ja uurimise teatavate tehniliste nõuete osas

Direktiiv inimkudede ja -rakkude annetamise, hankimise, uurimise, töötlemise, säilitamise, ladustamise ja jaotamise kvaliteedi- ja ohutusstandardite kehtestamise kohta

Viited arengu- ja tegevuskavadele

Rakkude, kudede ja elundite doonorluse ja siirdamise Eesti tegevuskava 2010-2015

Euroopa Komisjoni "Elundidoonorluse ja elundite siirdamise tegevuskava (2009–2015): liikmesriikidevaheline tugevdatud koostöö"